Hoppa över navigering

Renishaw Norden serviceuppdatering – Fortsatt support under dessa svåra tider

För Renishaw är hälsa och säkerhet för våra kunder, partners och anställda väldigt viktigt. Vi ger fullt stöd för de rekommenderade åtgärder mot spridningen av coronaviruset COVID-19 och implementerar även flera åtgärder för att säkerställa att risken reduceras till ett minimum. På samma gång, har vi implementerat en åtgärdsplan för att säkerställa att vår affärsverksamhet fortsätter. Detta email uppdaterar er om den nuvarande nivån av service och kontaktvägar så att ni kan använda er av vår lokala support.

Vi använder vår möjlighet att ge support till de globala ansträngningarna mot COVID-19:

Renishaw är stolta över att ha en högteknologisk och flexibel integrerad tillverkningskedja på plats. Vilket ger oss möjligheten att snabbt reagera på förfrågningar för tillverkning av extra respiratorer samtidigt som vi upprätthåller vår normala produktionskrav för att kunna uppfylla behovet av order. Renishaw produkter och kunnande används globalt för att ge support till medicinska leveranskedjor, från komponenttillverkning och mätbehov med vår Raman spektroskopi analysverktyg som används inom virusdetektering och läkemedelstillverkning. Mer detaljerad information angående ansträngningarna inom tillverkning av komponenter för respiratorer kan hittas här.

Teknisk försäljning, service och support:

Som vanligt, kan våra anställda nås via telefon och email vid behov. Vår utbytes och reparationsverksamhet fortsätter som vanligt, med normal order och leveransprocess.

Online support samt utbildning:

Vi diskuterar gärna era behov, ger kundanpassade råd och förslag på utbildning för er. Utbildningsförslag och programmeringshjälp är också en möjlighet.
Båda dessa tjänster kan levereras via videokonferens i Microsoft Teams. Tveka inte att kontakta oss för mer information eller för att planera ett möte- vi är här för att hjälpa er. 

Installation och service verksamhet:

Nuvarande servicenivåer- Under de senaste veckorna har vi jobbat hårt för att ge stöd till kritiska branscher som är involverade i kampen mot Covid-19 med support på plats vid behov (enligt lokala statliga riktlinjer)
Vårt service och installationsteam är tillgängliga för er och vi är positiva till att hjälpa er vid behov, men självklart följer vi de gällande rekommendationerna för respektive land i Norden. Vänligen kontakta ert lokala Renishaw kontor för uppdaterad information.

Order och leveranser – extra lagerplatser är nu på plats:

För närvarande är vi glada att fortsatt kunna ge uppfylla era produktbehov enligt normala servicenivåer. Vårt program att bygga upp extra lager samt extra lagerbyggnader är klart, med lager på plats och i transit. Vi är därför nu i en position där vi kan aktivera denna kapacitet vid behov. Enligt tidigare kommunikation, om vi behöver ändra leveranskedja kan det bli några mindre uppdateringar för er leverans som kommer att kommuniceras till er innan en leverans. För tillfället så är denna anläggning endast en reserv som bara kommer att användas vid behov.
Vi kommer att kommunicera detta till er vid behov och i god tid innan någon leverans från dessa alternativa platser.

Stöd för den gradvisa återkomsten till arbete över hela EMEA:

Många marknader lättar nu försiktigt på lokala restriktioner där vi passerat toppen av virusinfektionen och en del av er börjar nu återvända till ert arbete. Vi inser att produktionsstarten kan leda till utmaningar och Renishaw erbjuder er support och rådgivning för att hjälpa er i den processen. Din befintliga Renishaw-teknik kan ofta tas i bruk på ett sätt som möjliggör en återgång till produktivitet och samtidigt minskar kravet på en hög närvaro av människor i produktionsmiljön. Uppdateringar och uppgraderingar kan vara tillgängliga för din utrustning. Kontakta ditt lokala Renishaw-kontor för råd om detta eller något annat.

Vi kommer löpande att kommunicera viktig och relevant information till er vid behov.

Om ni har några frågor, vänligen kontakta oss- vårt team av experter är här för er.

Våra kontaktdetaljer:

Tele: +46 8 584 908 80
Email: sweden@renishaw.com

Renishaw Nordic Service update - Continued support during difficult times

At Renishaw the health and safety of our customers, partners and employees are very important to us. We therefore fully support the current measures against the spread of the coronavirus COVID-19 and are implementing multiple measures to ensure that the risk for everyone involved is reduced to a minimum. At the same time, we have implemented an action plan to continue to ensure business operations continue. This statement is to update you on the current levels of service and contact routes to take advantage of the support available in your market.

Using our capabilities to support the Global efforts against COVID-19:

Renishaw are proud to have a high tech and flexible integrated manufacturing supply chain in place, which has enabled us to rapidly react to a request for extra ventilator production alongside maintaining our standard production requirements to continue to fulfil your order demand. Renishaw product & know how is used Globally to support medical supply chains, from component manufacture and measurement requirements through to Raman spectroscopy analysis tools used in virus detection and drug manufacture. More details of the efforts in ventilator component production can be found here.

Technical sales, service and support:

As usual, our employees can be reached by telephone and email to discuss matters with you. Our repairs service will also continue, with orders accepted and processed or replacement devices being delivered.

Online advice and online training:

We would be happy to discuss any required advice or training requests with you individually. Training measures and programming services are also possible. Both of these services can be delivered through the video conference facilities in Microsoft Teams. Please do not hesitate to contact us for further details or to arrange, we are here to help.

Installation and service operations:

Latest service levels – During these past weeks' we have been working hard to support critical industries involved in the fight against Covid-19 with onsite support as required (whilst adhering to local government guidelines). Our service & installation team is still available, and we are able & happy to undertake these activities whilst taking into account the currently recommended measures in your market. Please call your local office for latest information.

Orders and deliveries:

At present we are pleased to continue to service your product requirements at normal service levels. Our program of building extra stock and bringing online extra warehousing sites is largely complete, with stock both in place and in transit. Therefore, we are now in a position to switch on this capability as required. If we need to switch your route of supply there may be some minor changes to your deliveries which would be communicated to you in advance of any shipment. At present, this facility exists only as backup, and only to be used if required. We will communicate with you as required and in advance of beginning any shipments from alternative locations.

Supporting the phased return to work across EMEA:

With many markets now slowly easing local restrictions as we pass the peak of the virus infection, some of you are beginning to return to work. We recognise that this may come with challenges in getting production restarted and optimised, and Renishaw is able to offer support and advice as required to help in this process. Your existing Renishaw technology can often be put to use in a way that allows for a return to productivity whilst reducing the requirement for a high density of people in the production environment. Updates and upgrades may be available for your equipment. For advice on this or anything else please contact your local Renishaw office.

We shall continue to communicate with you as required with any service updates or other relevant information.

If you have any questions, please contact us, our team of experts are here for you.

Our contact details for support in Finland:

Tel: +46 8 584 908 80
E-mail: finland@renishaw.com
Isto Tuomisto: +358 40 1736629