Hoppa över navigering

Sekretessmeddelande

Senast uppdaterad den 17 december 2020

INLEDNING

Detta är Renishaw Groups sekretessmeddelande.

Renishaw Group respekterar din integritet och förbinder sig att skydda dina personuppgifter. I det här sekretessmeddelandet får du veta hur vi tar hand om dina personuppgifter. Du får även information om dina rättigheter i samband med dataskydd och hur lagen skyddar dig.

”Renishaw Group” avser Renishaw plc och vart och ett av dess dotterbolag som anges i den senaste årsredovisningen, som finns på http://www.renishaw.se/investors.

1. VIKTIG INFORMATION OCH VILKA VI ÄR

SYFTET MED DET HÄR SEKRETESSMEDDELANDET

Syftet med det här sekretessmeddelandet är att informera dig om hur Renishaw Group samlar in och behandlar dina personuppgifter. Det är viktigt att du läser det här sekretessmeddelandet tillsammans med eventuella andra sekretessmeddelanden eller meddelanden om rättvis behandling som vi kan tillhandahålla vid vissa tillfällen då vi samlar in eller behandlar personuppgifter om dig, så att du är fullt medveten om hur och varför vi samlar in dina uppgifter. Det här sekretessmeddelandet är ett komplement till övriga meddelanden och är inte avsett att åsidosätta dem.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Det här sekretessmeddelandet utfärdas för Renishaw Groups räkning, så när vi nämner Renishaw Group, ”vi”, ”oss” eller ”vår” häri avses relevant företag i Renishaw Group med ansvar för att behandla dina uppgifter. Vi kommer att meddela dig vilken enhet inom Renishaw Group som kommer att vara personuppgiftsansvarig när du lämnar personuppgifter till oss. Om vi inte skriftligen meddelar dig något annat kommer Renishaw plc att vara personuppgiftsansvarig.

Om du har frågor om det här sekretessmeddelandet eller om du vill utöva dina lagstadgade rättigheter ber vi dig kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan.

KONTAKTUPPGIFTER

Fullständiga kontaktuppgifter:

E-postadress: dataprotection@renishaw.com
Postadress: Renishaw plc, New Mills, Wotton-under-Edge, Gloucestershire, GL12 8JR, Storbritannien
Telefonnummer: +44 (0)1453 524 524

Vår EU-representant är Renishaw (Ireland) DAC, som kan kontaktas på:
E-postadress: eurepresentative@renishaw.com
Postadress: Swords Business Park, Mountgorry, Swords, Co. Dublin, K67 FX67, Irland.

ÄNDRINGAR AV SEKRETESSMEDDELANDET OCH DIN SKYLDIGHET ATT INFORMERA OSS OM ÄNDRINGAR

Det är viktigt att de personuppgifter som vi innehar om dig är korrekta och aktuella. Vi ber dig hålla oss informerade om dina personuppgifter ändras under din relation med oss, med hjälp av kontaktuppgifterna ovan.

TREDJEPARTSLÄNKAR

Renishaw Groups webbplats kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser, plugin-program och applikationer. När du klickar på sådana länkar eller aktiverar sådana förbindelser kan det hända att dessa tredje parter samlar in eller delar uppgifter om dig. Vi har ingen kontroll över dessa tredjepartswebbplatser och ansvarar inte för deras sekretessmeddelanden. När du lämnar Renishaw Groups webbplats uppmuntrar vi dig att läsa sekretessmeddelandet för varje webbplats du besöker.

2. UPPGIFTER VI SAMLAR IN OM DIG

Personuppgifter avser varje uppgift om en enskild person där personen kan identifieras utifrån uppgiften. Det omfattar inte uppgifter där identiteten har avlägsnats (anonyma uppgifter).

Vi kan komma att samla in, använda, lagra och överföra olika typer av personuppgifter om dig, som vi har delat in i följande grupper:

 • Identitetsuppgifter inklusive förnamn, efternamn, titel och jobbtitel.
 • Kontaktuppgifter inklusive företagsadress, e-postadress och telefonnummer.
 • Preferensuppgifter inklusive din bransch, Renishaw-produkter som intresserar dig och dina kommunikationspreferenser.

Vi samlar inte avsiktligt in särskilda kategorier av personuppgifter om dig, om du inte själv lämnar dem till oss. Detta omfattar t.ex. uppgifter om ras eller etniskt ursprung, religiös eller filosofisk övertygelse, sexualliv, sexuell läggning, politiska åsikter, medlemskap i fackförening och genetiska och biometriska uppgifter.

3. HUR SAMLAS DINA PERSONUPPGIFTER IN?

Vi använder olika metoder för att samla in uppgifter från och om dig. Detta sker främst genom möten, våra webbplatser och webbutiker, våra programvaruprodukter, programvara som kan användas på vår webbplats, mässor, evenemang och andra direkta interaktioner, liksom befintliga affärskontakter och offentligt tillgänglig information. Du kan ge oss identitetsuppgifter, kontaktuppgifter och preferensuppgifter genom att fylla i formulär eller kommunicera med oss per post, telefon, e-post, personligen eller på annat sätt.

Vi har också ett nära samarbete med tredje part (inklusive distributörer, underleverantörer av tekniska tjänster, betalningstjänster och leverantörstjänster, analytiker, kreditupplysningsföretag osv.) och kan få information om dig från dem.

Vi använder även cookies på våra webbplatser och i våra webbutiker. Mer information finns i vår information om cookies.

4. HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER

Vi använder endast dina personuppgifter när det är tillåtet enligt lag. Oftast använder vi dina personuppgifter under följande omständigheter (”rättsliga grunder”):

 • Samtycke – då du har gett oss ditt samtycke att använda dina personuppgifter för de ändamål för vilka vi ämnar använda dem.
 • Genomförande av ett avtal – då det är nödvändigt att behandla dina personuppgifter för att genomföra ett avtal som vi har ingått med dig eller för att på din begäran vidta åtgärder innan vi ingår ett sådant avtal.
 • Berättigat intresse – då det är nödvändigt för att vårt företag ska kunna bedriva verksamhet på ett sådant sätt att vi kan ge dig bästa möjliga produkter och tjänster och den bästa och säkraste upplevelsen. Vi beaktar möjliga konsekvenser för dig (både positiva och negativa) och dina rättigheter innan vi behandlar vi dina personuppgifter för våra berättigade intressen. Vi använder inte dina personuppgifter för aktiviteter där konsekvenserna för dig väger tyngre än våra intressen (om vi inte har ditt samtycke eller om det krävs eller är tillåtet enligt lag). Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi väger våra berättigade intressen mot möjliga konsekvenser för dig med avseende på specifika aktiviteter.
 • Rättslig förpliktelse – då det är nödvändigt att behandla dina personuppgifter för att uppfylla en rättslig eller lagstadgad förpliktelse.

ÄNDAMÅL FÖR VILKA VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER

I tabellformat nedan beskrivs alla sätt som vi planerar att använda dina personuppgifter, och på vilka rättsliga grunder. I tillämpliga fall har vi även angett våra berättigade intressen.

Observera att vi kan komma att behandla dina personuppgifter på fler än en rättslig grund beroende på det specifika ändamålet för användningen. Kontakta oss om du vill veta mer om den specifika rättsliga grund som vi behandlar dina personuppgifter på, där fler än en grund anges i tabellen nedan.

Ändamål/aktivitetRättslig grund för behandling
Registrera dig som ny kund/leverantör eller potentiell kund/leverantör.

(a) Genomförande av ett avtal

(b) Samtycke

Lämna offert på, behandla och leverera produkter och/eller tjänster till dig.

(a) Genomförande av ett avtal

(b) Berättigade intressen (driva in skulder)

Begära offerter och köpa produkter och/eller tjänster från dig.

(a) Genomförande av ett avtal

(b) Berättigade intressen (säkerställa produkter/tjänster)

Förvalta vår relation till dig och, med avseende på våra kundrelationer, inklusive administration av ditt ”MyRenishaw”-konto.

(a) Genomförande av ett avtal

(b) Rättlig förpliktelse

(c) Berättigade intressen (hålla våra register uppdaterade)

Förse dig med information som du har efterfrågat.

(a) Samtycke

(b) Genomförande av ett avtal

Förse dig med support, underhåll, service och reparationer.

(a) Genomförande av ett avtal

(b) Berättigade intressen (upprätthålla goda kundrelationer)

Begära support, underhåll, service och reparationer av dig.

(a) Genomförande av ett avtal

(b) Berättigade intressen (upprätthålla goda leverantörsrelationer)

Ge dig en bättre upplevelse och service när du använder våra webbplatser.(a) Berättigade intressen (förbättra våra webbplatser)
Ge dig information om våra produkter, tjänster och evenemang som vi tror kan intressera dig.

(a) Samtycke

(b) Berättigade intressen (marknadsföra vår verksamhet)

Överväga ansökningar om ekonomiskt stöd som lämnas till Renishaw Charities Committee och administrera betalningar till antagna sökande.(a) Berättigade intressen (ge ekonomiskt stöd till välgörenhets- och frivilligorganisationer i enlighet med vår policy om företagets samhällsansvar)

ÄNDRINGAR AV ÄNDAMÅL

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter för de ändamål vi samlat in dem, såvida vi inte av rimliga skäl anser att vi behöver använda dem av någon annan orsak och den orsaken är förenlig med det ursprungliga ändamålet. Kontakta oss om du vill ha en förklaring på hur vi har funnit att behandlingen för det nya ändamålet är förenlig med det ursprungliga ändamålet.

Om vi behöver använda dina personuppgifter för ett orelaterat ändamål kommer vi att meddela dig och klargöra den rättsliga grund som tillåter detta.

Observera att vi kan komma att behandla dina personuppgifter utan din vetskap eller ditt samtycke, i enlighet med ovanstående regler, då detta krävs eller tillåts enligt lag.

5. UTLÄMNANDE AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kan behöva dela dina personuppgifter med nedanstående parter för de ändamål som ange i tabellen i artikel 4 ovan.

 • Intern tredje part – andra företag i Renishaw Group som agerar som personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden för dina uppgifter.
 • Extern tredje part – inklusive följande:
  • Tjänsteleverantörer som agerar som våra personuppgiftsbiträden och som tillhandahåller IT- och systemadministrationstjänster.
  • Professionella rådgivare som agerar som våra personuppgiftsbiträden eller gemensamma personuppgiftsansvariga, såsom jurister, banktjänstemän, revisorer och försäkringsbolag som tillhandahåller konsulttjänster och tjänster inom bankverksamhet, juridik, försäkring och redovisning.
  • Skattemyndigheter, tillsynsorgan och andra myndigheter eller rättsliga enheter som agerar som personuppgiftsbiträden eller personuppgiftsansvariga och som kräver rapportering av behandling under vissa omständigheter.
  • Mellanhänder vid försäljning, betalningsleverantörer och underleverantörer av tekniska tjänster och leverantörstjänster.
  • Tjänsteleverantörer som hjälper oss med våra marknadsföringsinitiativ och tillhandahåller teknik för insamling av uppgifter vid evenemang.
  • Våra kunder och leverantörer för att möjliggöra leveranser och support.
 • Tredje part till vilka vi kan välja att sälja, överlåta eller slå samman en del av vår verksamhet eller våra tillgångar. Alternativt kan vi söka förvärva andra företag eller gå samman med dem. Om en sådan förändring av vår verksamhet skulle ske kan de nya ägarna komma att använda dina personuppgifter på samma sätt som beskrivs i det här sekretessmeddelandet.

Vi kräver att tredje part respekterar dina personuppgifters säkerhet och konfidentialitet, och behandlar dem enligt lag. Vi tillåter inte att våra tjänsteleverantörer använder dina personuppgifter för egna ändamål utan tillåter endast att de behandlar dina personuppgifter för specifika ändamål och i enlighet med våra anvisningar.

6. INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR

Våra koncernföretag och tredjepartsleverantörer och samarbetspartner verkar i hela världen. Det innebär att dina personuppgifter kan komma att överföras till, och behandlas i, andra länder än landet där du bor. Dessa länder kan ha dataskyddslagar som skiljer sig från lagarna i ditt land och som, i vissa fall, inte erbjuder ett lika starkt skydd.

Vi har dock vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att dina personuppgifter ska förbli skyddade i enlighet med det här sekretessmeddelandet. Detta omfattar Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter mellan våra koncernföretag, med krav på att alla koncernföretag ska skydda personuppgifter de behandlar från EES och Storbritannien i enlighet med EU:s och Storbritanniens dataskyddslagar. Vi har infört liknande lämpliga skyddsåtgärder i samband med våra tredjepartsleverantörer och samarbetspartner. Ytterligare information kan fås på begäran från dataprotection@renishaw.com.

7. DATASÄKERHET

Vi har vidtagit lämpliga tekniska åtgärder och säkerhetsåtgärder för att förhindra oavsiktlig förlust, förändring eller röjning av dina personuppgifter, eller obehörig användning av eller tillgång till dem. Dessutom begränsar vi tillgången till dina personuppgifter till de anställda, representanter, entreprenörer och annan tredje part som i sin verksamhet har behov av uppgifterna. De kommer endast att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och är bundna av sekretesskrav.

Vi har infört rutiner för att hantera misstänkta personuppgiftsincidenter och kommer att meddela dig och tillämpligt tillsynsorgan om en incident, där vi är skyldiga till det enligt lag.

8. LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

HUR LÄNGE ANVÄNDER NI MINA PERSONUPPGIFTER?

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge det behövs för att uppfylla de ändamål som vi samlade in dem för, inklusive för att uppfylla eventuella rättsliga krav eller krav i samband med redovisning eller rapportering.

Vid periodens slut kommer vi att antingen radera eller anonymisera dina personuppgifter eller, om detta inte är möjligt (till exempel för att dina personuppgifter har lagrats i backup-arkiv), lagra dina personuppgifter säkert och isolera dem från ytterligare behandling tills radering är möjligt.

9. DINA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER

Under vissa omständigheter har du enligt dataskyddslagar vissa rättigheter i samband med dina personuppgifter.

 • Begära tillgång till dina personuppgifter: Kallas även ”den registrerades begäran om tillgång”. Du har möjlighet att få en kopia av de personuppgifter vi innehar om dig och att kontrollera att vi behandlar dem på ett lagligt sätt.
 • Begära rättelse av dina personuppgifter: Du har möjlighet att rätta eventuella ofullständiga eller felaktiga uppgifter vi innehar om dig. Vi kan dock behöva kontrollera att de nya uppgifterna du lämnar stämmer.
 • Begära radering av dina personuppgifter: Du har möjlighet att be oss radera eller ta bort personuppgifter om vi inte har goda skäl att fortsätta behandla dem.
 • Invända mot vår behandling av dina personuppgifter: Då behandlingen sker på grundval av ett berättigat intresse och du anser att den påverkar dina grundläggande rättigheter och friheter, eller då vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring.
 • Begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter: Du har under vissa omständigheter möjlighet att be oss sluta behandla dina personuppgifter.
 • Begära överföring av dina personuppgifter: Under vissa förutsättningar har du rätt att få ut de personuppgifter du har tillhandahållit oss och som behandlas av oss på ett automatiserat sätt, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
 • Återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter: Då vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Detta påverkar inte lagenligheten för behandling som utförs före ditt återkallande, och inte heller behandling av dina personuppgifter som utförs på grundval av andra rättsliga grunder för behandling än samtycke.

Om du vill utöva någon av rättigheterna ovan kan du kontakta oss på dataprotection@renishaw.com.

Du kan också när som helst välja bort att få marknadsföringskommunikation skickad från oss. Du utövar den här rättigheten genom att klicka på länken ”avsluta prenumeration”, ”avanmäl”, ”inställningar” eller liknande i marknadsföringsmeddelanden som vi skickar till dig via e-post.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. Kontakta din lokala dataskyddsmyndighet om du vill veta mer. (Kontaktuppgifter för dataskyddsmyndigheter i EES, Schweiz och vissa icke-europeiska länder (inklusive USA och Canada) finns här.

I REGEL UTGÅR INGEN AVGIFT

Du behöver inte betala något för att få tillgång till dina personuppgifter (eller för att utöva någon av övriga rättigheter). Vi kan dock komma att ta ut en rimlig avgift om din begäran är uppenbart ogrundad, repetitiv eller orimlig. Under vissa omständigheter kan vi i stället vägra att tillmötesgå din begäran.

VAD VI KAN BEHÖVA FRÅN DIG

Vi kan behöva begära specifik information från dig för att kunna bekräfta din identitet och säkerställa din rätt att få tillgång till dina personuppgifter (eller utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd som syftar till att personuppgifterna inte ska lämnas ut till någon som inte har rätt att ta emot dem. Vi kan också komma att kontakta dig för att be om ytterligare information avseende din begäran för att kunna ge dig ett snabbare svar.

TIDSGRÄNS FÖR SVAR

Vi försöker att svara på alla legitima begäranden inom en månad. Det kan ibland ta längre tid än en månad om din begäran är ovanligt komplex eller om du har gjort ett flertal begäranden. I så fall kommer vi att meddela dig och hålla dig uppdaterad.

10. UPPDATERINGAR

Vi kan ibland komma att uppdatera det här sekretessmeddelandet till följd av rättsliga, tekniska eller affärsrelaterade förändringar. Du kan se när sekretessmeddelandet uppdaterades senast genom att kontrollera ”senast uppdaterad”-datumet högst upp i det här sekretessmeddelandet.