Hoppa över navigering

Webbplatsens användarvillkor

Om företaget

Denna webbplats ägs och drivs av Renishaw plc, ett företag registrerat i England och Wales med nummer 1106260 med registrerat kontor New Mills, Wotton-under-Edge, Gloucestershire, GL12 8JR, Storbritannien.

Finansiell information

Vissa delar av den här webbplatsen kan innehålla information om Renishaws finansiella utveckling. Informationen på den här webbplatsen utgör inte något erbjudande om värdepapper och utgör inte något annat incitament för någon person att underteckna, abonnera eller på annat sätt förvärva eller avyttra värdepapper i något företag inom Renishaw Group. Den här webbplatsen kan innehålla prognosuppgifter som kan inbegripa risker och osäkerheter eftersom de avser framtida händelser. Faktiska resultat kan avvika från de som uttrycks i sådana uppgifter, beroende på en mängd faktorer, inklusive framtida nivåer på tillgång, efterfrågan och prissättning på industriprodukter, politisk stabilitet och ekonomisk tillväxt, utveckling och användning av ny teknik, åtgärder från konkurrenter, samt naturkatastrofer, krig och terroristattacker.

Produkttillgång

Vissa produkter säljs inte inom alla territorier. Kontakta närmaste Renishaw-representant för ytterligare information.

Förbehåll

Renishaw har försökt säkerställa att all information som ges på den här webbplatsen är korrekt, men trots detta kan vissa delar vara ofullständiga, föråldrade eller oriktiga. Av den anledningen är det mycket viktigt att du låter oss bekräfta all sådan information innan du vidtar några åtgärder där du förlitar dig på den. I och med att vi ger dig fri tillgång till materialet på den här webbplatsen, kräver vi att du accepterar att vi inte är ansvariga för någon åtgärd som du vidtar där du litar på den information som ges.

PDF-filer

De flesta PDF-filerna på den här webbplatsen har skapats för att vara kompatibla med programmet Adobe® Acrobat® version 6. De kan läsas med hjälp av Adobe Acrobat Reader V7 eller senare.

Information om cookies

Du kan läsa om hur vi använder cookies på denna webbplats.

Datasäkerhet

Du kan läsa om hur vi samlar in och använder dina data i vårt meddelande om integritet.

Immateriella rättigheter

Innehållet på dessa sidor skyddas av copyright © 2001–2021 Renishaw plc. Det är förbjudet att i någon form kopiera eller införliva delar av eller hela det material som finns på webbplatsen i något annat verk. Du får dock:

  1. Skriva ut eller ladda ned utdrag ur materialet på den här webbplatsen, utan ändringar, för personligt bruk;
  2. Kopiera materialet på den här webbplatsen för att sända det till enskilda tredje parter för deras personliga information, förutsatt att du anger att vi har lämnat informationen och att du informerar dem om att dessa villkor gäller dem och att de måste rätta sig efter dem.

RENISHAW, probsymbolen som används i RENISHAW-logotypen, REVO, Renscan och Qontor är registrerade varumärken som tillhör Renishaw plc. RenDX är ett registrerat varumärke för Renishaw Diagnostics Limited och neuromate är ett registrerat varumärke för Renishaw Mayfield S.A. i Storbritannien och andra länder. apply innovation samt namn och beteckningar på andra Renishaw-produkter och system är varumärken som tillhör Renishaw plc eller dess dotterbolag.

Microsoft och Internet Explorer är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation, och Adobe och Acrobat är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.

Tillämplig lag

Den här webbplatsen, inklusive det här meddelandet regleras i engelsk lag.