Hoppa över navigering

FAQ för kalibrering

Allmänt

Vilket är det rekommenderade omkalibreringsschemat för min kalibreringsprodukt?

Nedan finns rekommenderade omkalibreringsscheman för enheter när de används i en ”normal” miljö. Kalibrering oftare rekommenderas för enheter som används i extrema miljöer, eller vid misstanke om skador. Kraven i ert kvalitetssäkringsprogram eller nationella/lokala förordningar kan också föreskriva mer frekvent omkalibrering.

Under förvaring, transport och användning av din kalibreringsprodukt får den inte heller utsättas för kraftiga stötar, vibrationer eller extrem temperatur, lufttryck eller luftfuktighet, eftersom detta kan göra kalibreringen ogiltig.

ProduktRekommenderad omkalibreringsperiod
XM-60/XM-600 fleraxlig kalibrator2 år
XL-80-laser3 år
Miljökompensator XC-801 år
XR20 kalibrator för roterande axlar3 år
Uppriktningslaser XK102 år
QC20 ballbar1 år

Jag behöver ett nytt kalibreringsintyg, hur får jag tag på ett?

Ersättningsintyg för alla laser- och ballbarkalibreringsprodukter kan köpas genom servicecentret. En liten kostnad tas ut för denna tjänst på grund av administreringsarbetet.

För att få ett ersättningsintyg behöver du kontakta ditt lokala Renishaw-kontor.

När du kontaktar oss, se till att du vet vilken typ av produkt det är, datumet då den senast kalibrerades eller omkalibrerades, serienumret och tillverkningsdatumet.

Ersättningsintyget kan skickas i pappersformat eller elektroniskt PDF-format om det behövs omedelbart.

Vad är US FDA accession-numren för att importera laserkalibreringsprodukter till USA?

I enlighet med United States Food & Drug Administration har produkterna som listas nedan tilldelats följande accession-nummer mot Regulations for the Administration and Enforcement of the Radiation Control for Health and Safety Act of 1968 (Title 21, Code of Federal Regulations, Subchapter J) såsom de gäller för laserprodukter (del 1002).

  • XL-80-laser: 1020567
  • XM-60 eller XM-600 fleraxlig kalibrator: 1220576
  • XK10-sändare: 1610149
  • XK10 S-enhet och M-enhet: 1610216

Hur liten är en bågsekund/millirad?

En bågsekund motsvarar 1/3 600-del av en grad.

En millirad är en tusendels radian.

XL-80-laser

Jag får en pirrande känsla när jag hanterar min XL-80 laser. Är detta farligt?

Detta orsakas av en liten elektrisk läckström i den externa strömförsörjningen. Små läckströmmar är vanliga i strömförsörjningar av denna typ. Strömmen är normal och är inte farlig på något sätt, men du kan känna en svag pirrande känsla i fingertopparna när de rör vid laserhuvudets metallyta. Om du oroas av detta kan du använda en alternativ strömförsörjning med en jordanslutning (förutsatt att den har samma specifikationer som originalet). Den alternativa strömförsörjningen som vi har använt tillverkas av XP plc. Notera dock att det är en något större produkt än den som för närvarande levereras med XL-80-lasern.

Kan XL-80-lasern samla in snabbare än med 50 kHz?

Nej. Den begränsande faktorn för insamlingshastigheten är USB-anslutningen, det är inte en programvarubegränsning.

XR20 kalibrator för roterande axlar

Optiken är skadad, kan jag byta ut den själv?

Nej, du kan inte byta ut optiken utan att skicka den till Renishaw. Optiken måste placeras i enheten så att den är perfekt parallell med basen på XR20-kalibrator för roterande axlar för att garantera enhetens noggrannhet.

Om optiken på XR20 skadats är det också stor risk att höljet och/eller andra delar runt optiken också har skadats. Därför måste du skicka den till Renishaw för en fullständig diagnostik, underhåll och omkalibrering, för att säkerställa enhetens noggrannhet.

Måste XR20-kalibrator för roterande axlar omkalibreras regelbundet?

Ja. Den rekommenderade tiden mellan omkalibreringar är 36 månader för enheter när de används i en ”normal” miljö. Kalibrering oftare rekommenderas för enheter som används i extrema miljöer, eller vid misstanke om skador. Kraven i ert kvalitetssäkringsprogram eller nationella/lokala förordningar kan också föreskriva mer frekvent omkalibrering.

Under förvaring, transport och användning får XR20 inte utsättas för kraftiga stötar, vibrationer eller extrem temperatur, lufttryck eller luftfuktighet, eftersom detta kan göra kalibreringen ogiltig.

Kan jag köpa ett batteri lokalt? Vad är referensnumret?

Batteriet i en XR20 är ett Varta EasyPack XL (uppladdningsbart Li-Polymer) 3,7 V. Tillverkarens detaljnummer är VKB 56446 702 099. Dessa finns tillgängliga via Renishaw eller andra leverantörer. Flera olika laddare finns också tillgängliga.

Köp online

Jag vill använda en alternativ USB-strömenhet men jag får ett felmeddelande. Varför inträffar detta?

USB-strömenheten fungerar inte genom en standard USB-port på en PC, då den inte kan dra tillräckligt med ström. Den måste anslutas till en strömförsörjning som använder nätström. Se till att utrustningen fungerar korrekt genom att endast använda den USB-strömförsörjning och USB-kabel som medföljer, med korrekt märkeffekt för strömförsörjningen på din plats. Ny USB-strömförsörjning och USB-kablar finns tillgängliga från Renishaw.

Hur lång är batteriets livslängd när XR20-kalibrator för roterande axlar används?

Normalt räcker batteriet för drygt 3 timmars användning. Om det inte används under en längre tid minskar laddningen i batteriet, så vi föreslår att du laddar batteriet innan användningen och att du växlar mellan de batterier som du använder.

Behåller XR20-kalibrator för roterande axlar noggrannheten i alla riktningar?

Ja.

Jag kanske måste använda min XR20-kalibrator för roterande axlar i andra länder. Är det något speciellt man måste ta hänsyn till vid export/import av enheten?

Det finns inga import/export-frågor att ta hänsyn till när XR20-enheten transporteras, då den klassificeras som en ”unrated”-produkt. Använd transportväskan för XR20 för att skydda den mot stötar, fukt och temperaturvariationer.

Litiumbatterierna som levereras med XR20 klassas som farligt gods för flygtransporter under IATA Dangerous Goods Regulations (DGR). Det är kundens ansvar att följa dessa bestämmelser. Av säkerhetsskäl måste litiumbatterierna förvaras i väskan och inte i produkten.

Bluetooth-kommunikation för QC20 ballbar och XR20-kalibrator för roterande axlar

Varför har Bluetooth kort räckvidd?

Den trådlösa räckvidden beror på Bluetooth-enheten i QC20 ballbar och XR20-kalibrator för roterande axlar och dongeln eller den inbyggda enheten i datorn. Bluetooth lågenergi LE-enheten i QC20 / XR20 har en angiven räckvidd på 10 meter. Denna ”specificerade räckvidd” beskriver den förväntade prestandan när en ballbar används i en ”bra omgivning”, d.v.s med minimal störning av Bluetooth-radiosignalen mellan ballbaren och dongeln/datorn.

Fysiska hinder i den trådlösa vägen påverkar Bluetooth-räckvidden och skydd på maskinen och även själva datorn kan blockera Bluetooth-signalen. De värsta materialen för Bluetooth-överföring är fibermaterial såsom kontorsväggar och vätskor (en persons kropp är en bra avskärmning).

Det är bra att alltid rikta dongeln mot ballbaren när det är möjligt. En lösning om kommunikationen tappas eller Bluetooth-räckvidden är dålig är att ansluta dongeln till en USB-förlängningskabel. Denna kan sedan placeras närmare ballbaren, eller ännu hellre hängas över maskinens skydd.

Hur säkerställer jag att min dator eller dongel kan ansluta till QC20 ballbar eller XR20-kalibrator för roterande axlar?

Läs applikationsmeddelande: Hur kontrollerar jag att QC20 ballbar är Bluetooth-kompatibel

Min dator har Bluetooth - behöver jag en dongel?

Om datorer (oftast bärbara) har en inbyggd Bluetooth-enhet är också en stack installerad. Den första åtgärden för varje dator är att installera Ballbar 20-programvaran. När detta är slutfört, sök då efter en QC20 från programvaran. Nu händer en av två saker:

1. Programvaran ansluter till ballbaren och börjar visa ballbaravläsningar live.

2. Ett felmeddelande visas som säger ”Ingen Bluetooth-radio hittades”.

Om ett felmeddelande visas är det mest troligt att detta är på grund av att Bluetooth-enheten inte använder den Microsoft-stack som behövs för att kommunicera med Ballbar 20-programvaran.

Nu finns det två alternativ:

1. Använd en Bluetooth-dongel som använder Microsoft-stacken - detta är den enklaste lösningen.

2. Försök ställa in den interna Bluetooth-funktionen så att den använder en Microsoft-stack. För mer information om detta, kontakta din dators tillverkare. Om din enhet inte kan använda Microsoft-stacken behöver du ändå en dongel.

Användning av Bluetooth-enheter är begränsad i vissa länder. Var kan jag använda QC20 ballbar och XR20-kalibrator för roterande axlar?

På många platser är enheter som använder de radiofrekvenser som används av Bluetooth undantagna från många av de normala förordningar som gäller för radioenheter, och på andra behövs speciell tillåtelse. Se följande supportdokument för uppdaterad information:

Produktmeddelande: Hur XR20-kalibrator för roterande axlar uppfyller förordningar för radioenheter

Produktmeddelande: Ballbar QC20:s uppfyllande av förordningar för radioenheter

Kan jag ändra strömförsörjningen för XR20-kalibrator för roterande axlar under ett test?

Nej, det är inte möjligt att byta batteri eller strömförsörjning under ett test.

  • För att byta batteri måste XR20 tas bort från maskinen och enhetens ström slås av. Detta innebär att en kalibrerings-/referenscykel behövs, och all tidigare insamlad data försvinner.
  • För att växla till en USB-strömförsörjning måste man gå inom arbetsområdet för en maskin som rör sig. Detta är en säkerhetsrisk och avråds starkt från. Dessutom kräver ett byte av strömförsörjning fysisk kontakt med enheten som gör insamlad data ogiltig.

QC20 ballbar

Kan jag använda laddningsbara batterier i min QC20 ballbar?

Renishaw rekommenderar att laddningsbara batterier inte används. Kunder som väljer att använda laddningsbara CR2-batterier i sin QC20 ballbar måste vara medvetna om följande:

1. Om ett laddningsbart batteri används med en QC20 kan bruset som förväntas från enheten vara 2 till 3 gånger högre än med ett nytt CR2-batteri. Den maximala effekten av detta brus ses endast om kunden använder sin ballbar med den maximala samplingsfrekvensen (till exempel ett test med liten radie och hög hastighet) då de kan se 200 till 300 nm brus på diagrammet.

2. Med mindre krävande (och kanske mer typiska) tester minskar detta brus proportionellt; till exempel så ger ett 100 mm test som körs med en matningshastighet på 3 000 mm/min ett brus på ungefär 60 till 70 nm.

3. Vi har utfört färre tester med denna konfiguration och därför är vår förståelse för hur bruset förändras mellan olika batteritillverkare begränsad.

4. Vi rekommenderar att de som vill använda ett laddningsbart batteri i sin QC20 först testar detta med ballbaren på en ballbarkalibrerare för att se om brusnivån är acceptabel för dem.

5. Enligt vad vi vet så innehåller vissa laddningsbara CR2-batterier ingen PTC-enhet (en intern skyddsmekanism mot kortslutning) som skyddar QC20 om det sätts i åt fel håll. Var extremt noggrann med att se till att batteriet sätts i åt rätt håll.

Finns det en rekommenderad riktning för QC20 ballbar när adaptern för små cirklar används? Användarhandboken visar sändarenheten i mitten, men vad händer om den är på spindelsidan?

Det är inte nödvändigt att montera adaptern för små cirklar med en speciell riktning. Riktningen som visas i handboken rekommenderas eftersom ballbarens tyngdpunkt hjälper till att säkra enheten i fästena. Denna riktning är en bra metod.

Ballbar 20-programvara

Kan jag ändra vridningsvinkeln för partiella bågar och överrörelsevinkeln?

Nej, analysen av partiella bågar fungerar endast med en 220° svepvinkel och 2° överrörelse. Denna kombination är den bästa kompromissen för kollisionssäkerhet och datainsamling

De följande stegen

Om du inte kan hitta ett svar här, skicka din fråga med e-postfrågeformuläret eller kontakta ditt närmaste regionala kontor.