Hoppa över navigering

Ordlista för laserpulsgivare

Här finns definitioner av populär teknisk terminologi för laserinterferometriska pulsgivare.

Abbe-fel

Abbe-fel inträffar när pulsgivarens axel är förskjuten från arbetsaxeln. Om planet lutas skiljer sig arbetsstyckets rörelse från pulsgivarens avläsning. För en förskjutning på d och en planlutning på θ är det resulterande Abbe-förskjutningsfelet: Abbe-fel = d × sinus θ.

Noggrannhet

Noggrannhet är en kvalitativ term som refererar till om det finns en överensstämmelse mellan en mätning som utförs på ett objekt och dess verkliga (mål eller referens) värde.

Stråldelare

En stråldelare är en optisk enhet som delar en ljusstråle i två eller flera komponenter. Det är den viktigaste delen av de flesta interferometersystem.

Kompensering

Processen att modifiera en pulsgivares utmatade positionssignal för att korrigera för positionsfel.

Konstruktiv interferens

Konstruktiv interferens inträffar när två ljusvågor med liknande fas och frekvens kombineras för att bilda en stråle med högre intensitet är någon av de individuella strålarna. (Se även destruktiv interferens).

Destruktiv interferens

Destruktiv interferens inträffar när två ljusvågor med liknande frekvens men motsatt fas kombineras för att bilda en stråle med lägre intensitet än den ljusstarkaste individuella strålen. (Se även konstruktiv interferens).

Frekvens

Frekvens är måttet på antalet gånger som en upprepad händelse inträffar per tidsenhet. Frekvensen beräknas genom att mäta tiden mellan två efterföljande förekomster av en händelse (perioden) och sedan beräkna frekvensen som inversen av detta. Resultatet mäts i hertz (Hz), f = 1/T.

Vid mätning av frekvensen för ljud, elektromagnetiska vågor (såsom radio eller ljus), elektriska signaler, eller andra vågor, är frekvensen i hertz antalet cykler i den upprepade vågformen per sekund. Frekvensen har ett inverterat förhållande till konceptet våglängd. Frekvensen f är vågens hastighet v dividerat med vågens våglängd λ (lambda): f = v/λ.

Frekvensstabilitet

Ett mått på variationen hos laserfrekvensen.

I luft

Ett tredimensionellt område, som är fyllt med luft i atmosfären.

Interferens

Interferens är överlagring av två eller flera vågor som leder till ett nytt vågmönster. Såsom den vanligen används refererar termen normalt till interferensen av vågor som är korrelerade eller koherenta med varandra, antingen eftersom de kommer från samma källa eller eftersom de har samma eller nästan samma frekvens. (Se även konstruktiv interferens och destruktiv interferens).

Interpolering

Interpolering är en metod för att skapa nya datapunkter från en diskret uppsättning med kända datapunkter. Inom positionsstyrning innebär det oftast att ta en analog positionssignal och dela upp den med en fast faktor för att skapa en diskret digital signal.

Interpolerare

En interpolerare är en elektronisk enhet som delar upp en analog positionssignal och konverterar den till en diskret digital puls baserat på den interpoleringsfaktor som används. Till exempel, en 4096-interpolerare som används på en analog signal med perioden 158 nm ger ett resultat med en upplösning på 38,6 pikometer.

Lissajous

Lissajous är en metod för att visa SIN- och COS-signaler. Den kombinerar signalerna med triangelmatematik till en cirkelform. Med en avancerad signalbearbetningsmetod representerar de matematiska egenskaperna för en specifik punkt på cirkeln många egenskaper hos interferometrars funktion, såsom signalstyrkan och positionen vid en tidpunkt.

OEM

Original Equipment Manufacturer (utrustningstillverkare) är ett företag som tillverkar en del eller ett undersystem som används i ett annat företags slutprodukt.

Fas

En vågs fas relaterar positionen för en egenskap till samma egenskap i en annan del av vågformen (eller, vilket är samma sak, på en annan vågform). Fasen kan mätas som en tid, ett avstånd, en del av våglängden, eller en vinkel.

Kvadratur

En term som används för att beskriva en digital seriepositionssignal som skickas på två linjer och indikerar positionen på varje kantbyte. Dessa kantbyten inträffar med 90º intervall för fasen, så 4 kantövergångar krävs för att färdas 360º. Som ett resultat av detta kallas detta kvadratur för att indikera 4 punkter. Kallas ofta AQuadB för att indikera användning av en A- och B-linje när signalen matas ut. Denna signal är normalt RS422 AQuadB och är ett standardserieprotokoll för positionsåterkoppling för pulsgivare. Kan också användas för att definiera sinus- och cosinussignaler som sägs vara i ”faskvadratur”.

Brytningsindex

Brytningsindex är förhållandet mellan ljusets hastighet i luft och i ett brytande medium för en viss våglängd. Det representerar luftens spridningsegenskaper, korrelerat till förhållandena såsom luftens temperatur, relativa luftfuktighet och tryck.

Upplösning

En pulsgivares upplösning är det minsta avståndssteg som den kan detektera och skicka till en lämplig mottagare.

SDE (Sub-Divisional Error (Delningsfel))

Detta är ett icke-kumulativt fel som normalt orsakas av lissajous rundhet.

Vakuum

Ett vakuum är ett tredimensionellt område från vilket luften delvis eller helt har tagits bort. Det finns olika nivåer av vakuum:

  • Lågvakuum - 1 Torr till 1 mTorr
  • Medelvakuum - 1 mTorr till 10 μTorr
  • Högvakuum - 1 μTorr till 10 nTorr
  • Ultrahögvakuum - less than 1 nTorr

Där: 1 Torr = 133,322 Pascal. 1 atmosfärs tryck (trycket vid havsnivån) = 101,325 KPa = 760 Torr

Våglängd

Våglängden är avståndet mellan upprepade enheter i ett vågmönster. Den indikeras normalt med den grekiska bokstaven lambda (λ). I en sinusvåg är våglängden avståndet mellan topparna. Våglängden λ har ett inverterat förhållande till frekvensen f, antalet toppar som passerar en punkt under en viss tid. Våglängden är vågtypens hastighet dividerat med vågens frekvens.