Hoppa över navigering

Villkor och bestämmelser för Primo™ Total Protect

1. Tolkning

1.1 När det gäller försäljning av Nyckelkomponenter ersätter följande villkor och bestämmelser alla garantier gällande defekter i eller kvaliteten hos alla Nyckelkomponenter som läggs fram i de relevanta Standardvillkoren. Alla andra villkor i de relevanta Standardvillkoren fortsätter gälla fullt ut.

1.2 I dessa villkor och bestämmelser har följande uttryck följande betydelse:

Köpare” betyder slutanvändarköparen av Nyckelkomponenter.

Garanti mot defekter” betyder den garanti som ges av Renishaw i stycke 3.1.1 nedan mot defekter hos Nyckelkomponenter.

Nyckelkomponent(er)” betyder nyckelkomponentdelarna av Primo-systemet, vilket är Primo Interface och Primo Radio Part Setter, och kan (beroende på det paket som köpts) även inkludera Primo Radio 3D Tool Setter.

Primo Credit Token” betyder den sex (6) månaders kredittoken som tillhandahålls av Renishaw för användning med Primo-systemet.

Primo-systemet” betyder det system som marknadsförs av Renishaw som Primo-systemet, vilket inkluderar Primo Interface, Primo Radio Part Setter och kan inkludera Primo Radio 3D Tool Setter, tillsammans med andra delar och komponenter (beroende på vilket paket som köpts av Köparen).

PTP” betyder Primo Total Protect-skyddet såsom det beskrivs i stycke 3.1.2 nedan.

PTP-registreringsdatum” har den betydelse som ges i stycke 2.1 nedan.

Renishaw” betyder Renishaw plc eller ett dotterbolag till Renishaw plc.

Standardvillkor” betyder standardförsäljningsvillkoren för den som säljer Nyckelkomponenterna till Köparen.

Upgrade Primo Credit Token” betyder en uppgradering av Primo Credit Token som låser upp användningen av Primo-systemet, så att den tidsperiod under vilken Köparen kan använda Primo-systemet blir obegränsad i enlighet med stycke 5 nedan.

Uppgraderingsregistreringsdatum” har den betydelse som ges i stycke 5 nedan.

2. Registrering

2.1 För att vara berättigad till Garantin mot defekter och PTP för varje Nyckelkomponent under den tid som specificeras i stycke 3.1 nedan måste Köparen registrera serienumren för sina Nyckelkomponenter via registreringssidan på Renishaws webbplats (www.renishaw.com/primocover) mot varje Primo Credit Token när denna Primo Credit Token sätts i Primo Radio Part Setter. Registreringsdatumet är ”PTP Registreringsdatum”.

2.2 Köparen måste registrera sin Primo Credit Token inom två (2) år efter inköpsdatumet för denna Primo Credit Token. Om Köparen inte registrerar inom denna tidsperiod men sedan registrerar (eller försöker göra detta) kommer Renishaw inte tillhandahålla någon PTP för det Primo-system mot vilket denna Primo Credit Token registreras (eller försöker registreras).

2.3 Om köparen inte registrerar någon Primo Credit Token mot Nyckelkomponenterna gäller inte Garantin mot defekter och PTP. Men nyckelkomponenterna som köpts av Köparen täcks in av de relevanta Standardvillkoren mot defekter.

3. Garanti mot defekter och PTP

3.1 I enlighet med dessa villkor och bestämmelser ska Renishaw, kostnadsfritt:

3.1.1 Garanti mot defekter - åtgärda, genom reparation eller, som en möjlighet, genom att tillhandahålla en ersättningsprodukt, defekter som visar sig hos Nyckelkomponenterna då de använts korrekt, inom en tidsperiod på sex (6) månader efter PTP-registreringsdatumet, och som helt och hållet beror på fel med avseende på material eller arbetsutförande; och

3.1.2 PTP - ersätta Nyckelkomponenter ett obegränsat antal gånger inom en tidsperiod på sex (6) månader efter PTP-registreringsdatumet, om de inte fungerar på grund av olyckor eller hantering under Köparens användning, FÖRUTSATT ATT Renishaw får debitera Köparen för ersättning av Nyckelkomponenter med ”reparera genom utbyte”-kostnaden (vilken då och då anges av Renishaw) i det fall att Köparen medvetet avlägsnat någon av Nyckelkomponenternas serienummer, eller vid avsiktlig eller upprepad felhantering av, eller vårdslöshet när det gäller Nyckelkomponenterna och deras ersättare (vilket avgörs av Renishaw enligt eget gottfinnande).

Efter reparation eller utbyte inleds inte en ny tidsperiod för Garantin mot defekter eller PTP, och den ursprungliga tidsperioden för Garantin mot defekter och PTP på sex (6) månader förblir oförändrad från det relevanta PTP-registreringsdatumet.

3.2 Det är möjligt för Köparen att registrera fler än en Primo Credit Token samtidigt inom samma sex (6) månaders period för Garanti mot defekter och PTP mot ett Primo-system, och om Köparen gör detta erhåller Köparen ytterligare sex (6) månaders perioder av garanti mot defekter och PTP-skydd i enlighet med stycke 3.1 ovan från det första PTP-registreringsdatumet.

3.3 När det gäller ersättning av Nyckelkomponenter som tillhandahålls till Köparen under stycke 3.1.2 ovan kan Renishaw också skicka vidare till Köparen eventuella kostnader för lokala skatter eller avgifter som uppstår när det gäller ersättningen.

3.4 PTP under stycke 3.1.2 ovan täcker endast in Nyckelkomponenterna och inte några andra delar av Primo-systemet, inklusive men inte begränsat till LTS (”length tool setter”), mätspetsar och batterier, vilka täcks in av de relevanta Standardvillkoren.

3.5 Alla returer till Renishaw utförs på köparens egen risk. Reparerade eller utbytta delar skickas med frakten betald av Renishaw till den adress köparen uppgivit.

3.6 Om Renishaw inte hittar någon defekt i Nyckelkomponenten kan Renishaw debitera Köparen den aktuella ”inget fel hittat”-kostnaden.

3.7 Renishaw förbehåller sig rätten att upphäva PTP när som helst, av vilken anledning som helst, omedelbart via meddelande på sin webbplats, förutom att man alltid kommer uppfylla PTP för alla Nyckelkomponenter som är registrerade mot en Primo Credit Token vid datumet för ett sådant meddelande.

4. Undantag

4.1 Renishaw är inte ansvarig gentemot Köparen för någon sådan defekt såvida inte Köparen omedelbart informerar Renishaw skriftligt om den hävdade defekten, med detaljerade uppgifter om de omständigheter under vilka den framkom, och återsänder Nyckelkomponenten eller relevant del därav till Renishaw med frakten betald.

4.2 Renishaws beslut i alla frågor som regleras av dessa villkor och bestämmelser, och i synnerhet (men utan att detta begränsar det föregående) med avseende på en defekts eller felfunktions art och orsak och hur många utbytesdetaljer Renishaw berättigar Köparen till under stycke 3.1.2 skall vara slutgiltiga och bindande för Köparen.

4.3 RENISHAW ÄR INTE ANSVARIGT FÖR (FÖRUTOM DET ANSVAR SOM INTE KAN BEGRÄNSAS ELLER UNDANTAS PÅ GRUND AV LAGSTIFTNING), VARE SIG I SAMBAND MED AVTAL, SKADESTÅNDSANSPRÅK ELLER I ÖVRIGT, FÖR NÅGRA SKADOR ELLER MINSKAD PRESTANDA, DIREKTA ELLER INDIREKTA FÖRLUSTER SOM KÖPAREN KAN DRABBAS AV PÅ GRUND AV DEFEKTER I, ELLER OAVSIKTLIGA FEL ELLER HANTERING AV NYCKELKOMPONENTERNA, ELLER PRIMO-SYSTEMET.

5. Upgrade Primo Credit Token

5.1 Om en Upgrade Primo Credit Token köps av Köparen måste denne registrera de relevanta serienumren för Nyckelkomponenterna när Köparen uppmanas att göra detta (”Uppgraderingsregistreringsdatum”) och på det sätt som Renishaw begär, mot en sådan Upgrade Primo Credit Token. Från Uppgraderingsregistreringsdatumet:

5.1.1 PTP gäller inte längre för Köparens användning av Primo-systemet; och

5.1.2 Renishaw tillhandahåller en garanti mot defekter för Nyckelkomponenterna i enlighet med den relevanta standardgarantin såsom det anges i Renishaws standardförsäljningsvillkor, för den tidsperiod som är längre av:

(a) sex (6) månader från Uppgraderingsregistreringsdatumet; och

(b) återstoden av Garantiperioden mot defekter för Primo-systemet som anges i stycke 3.1.1 ovan (om det är relevant) PLUS sex (6) månader från Uppgraderingsregistreringsdatumet, upp till maximalt tolv (12) månader från Uppgraderingsregistreringsdatumet.