Hoppa över navigering

Hållbarhet

Hållbarhet är en integrerad del av vår målsättning att gestalta morgondagen tillsammans. Det är vår ambition att bli ledande inom hållbarhet, att arbeta i ett nära partnerskap med våra kunder, leverantörer och lokalsamhällena för att skapa en hållbar framtid.

Vi har ett stort engagemang för att bidra till att skydda miljön och bidra till viktiga frågor som t.ex. att arbeta med klimatförändringar. Vi gör inte detta enbart genom att förbättra fotavtrycken från vårt eget arbete, t.ex. reducera utsläppen från våra produktionsanläggningar, utan även genom att erbjuda lösningar till våra kunder så att de kan tillverka mer med mindre resurser och bidra till att skapa en hållbar värld.

Vår medverkan till nollutsläpp

I november 2021 presenterade vi våra nettonollmål och FN:s mål för hållbar utveckling (SDG) som vi aktivt strävar efter att uppnå. Detta betyder (i) att minimera vår miljöpåverkan och (ii) arbeta i ett nära partnerskap med våra kunder, leverantörer och lokalsamhällena för att skapa en positiv förändring både för människor och världen.

Utveckla vår handlingsplan för hållbarhet

Hållbarhet

Under detta år har vi fortsatt utveckla vår handlingsplan för hållbarhet, allt eftersom vi lär oss att inkludera hållbarhet i vår verksamhet. Vi har rört oss mot en strategi där vi fokuserar på affärsfunktioner med stöd av hållbarhet. Detta betyder att vi nu är fokuserade på att driva affärsfunktioner mot deras egna hållbarhetslösningar som är unika för dem. För att stödja detta arbete har vi ändrat vår strategi för hållbarhetsstyrning som du kan se mer ingående här.

Våra planerade mål väntar för närvarande på att godkännas av SBTi (Science Based Target initiative). Dessa mål som alla riktats mot FY2020-utgångsvärdena är:

  • uppnå nettonoll område 1 och 2 utsläpp till 2028;
  • uppnå en 50 % reduktion i område 3 utsläpp till 2030; och
  • uppnå nettonoll längs alla områden senast 2050.

För att uppnå våra mål måste vi reducera våra utsläpp av växthusgaser (GHG) med 90 % jämfört med FY2020-utgångsvärdena. Vi kommer även investera i tillförlitlig koldioxidinfångning och borttagningsprogram för att hantera resterande 10 % av utläppen.


FN:s mål för hållbar utveckling

Att reducera GHG-utsläppen är bara en del av en balanserad handlingsplan för hållbarhet. Därför identifierade vi de tre UN SDG:er som är mest relevanta för vår verksamhet och där vi kan påverka mest. Vi fortsätter att arbeta för att stödja dessa mål.

Hållbarhetsutveckling mål 8 - anständigt arbete och ekonomisk tillväxt
Vi arbetar hängivet för att vara ett ansvarstagande företag med olika projekt för att hjälpa till att uppfylla dessa mål, fördelat över hela vår verksamhet. Vissa delar av UN SDG 8 omfattar t.ex. jämställdhet, mångfald och inkludering (EDI), och våra utbildnings- och karriärprogram är en del av vår strategi för att bekämpa modernt slaveri.

Vi kan även tillhandahålla teknik som tillåter inkluderande anställning genom att konstruera produkter som är lika enkla att använda oavsett användarens könstillhörighet, ålder eller etnisk härkomst. Under detta år skapade vi en handledning för inkluderande design för våra produktutvecklare, för att säkerställa att våra produkter utformas för att vara inkluderande.

FN:s mål för hållbar utveckling 12 - Ansvarsfull konsumtion och produktion

I en värld med allt mer knappa resurser, är vi övertygade om att reducera avfallet från våra egna tillverkningsprocesser och hjälpa kunderna att hantera sina resurser, är de mest effektiva åtgärderna vi kan vidta för att stödja detta mål.

Kunderna använder våra produkter för att öka effektiviteten och tillförlitligheten, vilket reducerar deras energiförbrukning och kassationerna. Vi arbetar även med ett antal projekt för att reducera avfallet och öka mängden material som vi återvinner i vår egen verksamhet, men även med att hjälpa kunderna reducera deras avfall.

FN:s mål för hållbar utveckling 13 - Klimatåtgärder

UN SDG 13 omfattar utbildningsmål som siktar på att säkerställa att folk har tillgång till relevant information för att öka medvetenheten, och konkretisera hållbar utveckling till levnadsvanor som är i harmoni med naturen. Vi bidrar till detta genom att:

  • anordna seminarier för våra anställda som behandlar hållbarhetsfrågor;
  • att utveckla utbildningsprogram om hållbarhet för våra kunder;
  • granska hur hållbarhet kan inkluderas i den kärnkompetens och arbetsstruktur som utvecklas av våra HR-medarbetare; och
  • leverera våra prisbelönta utbildningsprogram till lokala skolor och högre utbildningar, som utbildar studenter om hur vi tillsammans kan uppnå en hållbar värld.

Relaterade dokument